BELANGRILKE ROL VAN DIE WEDERKOMS IN PROFESIE

Waarom speel die Wederkoms so ‘n Belangrike rol?

 Wanneer die Skrif ondersoek word, word dit duidelik dat al die beloftes wat God maak ten opsigte van die uiteinde van alle dinge en Sy handelinge met Sy uitverkore Volk, fokus die Koms van Jesus na die aarde. Die Skrif is duidelik dat God se Plan met die skepping van die mens was dat Hy vir Homself ’n geslag daar wou stel. Maleagi openbaar God se Plan met die woorde in 2:15: “Het Hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel Hy gees oorgehad het? En waarom die een? Hy het ‘n geslag van God gesoek.”  God het die aarde geskep sodat om dit die woonplek te maak vir ’n geslag van mense wat Hom uit vrye wil dien.

Die mens word dus met wil of vermoeë geskep om te kies en nie as robot “bestuur” sal word nie. Die mens maak vroeg in sy lewe die verkeerde keuse omdat hy kies om te luister na die stem van verleiding van die “slang” (duiwel) en so dompel hy die ganse nageslag in sonde en opstand teen God.

Omdat God geweet het dat die mens verkeerde sou kies, het Sy liefde Hom gedring om iets om die mens te behou. Daarom het Hy na die aarde gekom om in die plek van die verlore sondaar te sterf, omdat die mens nie homself kon red nie. Hy maak die belofte aan Sy disippels dat Hy weggaan om ’n plek te gaan berei, ’n nuwe woonplek, waar Sy kinders Hom van voor af uit vrye wil te kan dien en gehoorsaam. Wanneer Jesus die plek klaar berei het, kom Hy weer om Sy kinders te neem na die voorbereide woonplek om vir ewig met God in gemeenskap te lewe.

God het regdeur die Skrif dieselfde Belofte gemaak dat Hy gaan Kom om as Koning van Sy Volk te wees. Kom ons kyk na een so ’n belofte:

Jes 9:5  Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee;  en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem:  Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors – :6  tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

Vir mense van die Bybel tot en met Hemelvaart van Jesus wat daar geen “gaping” tussen vers 5 en 6 nie en het hulle dus verwag dat die Messias sal kom en hulle verlos uit die mag van die Romeinse oorheersing.

Dit was een van die redes dat die meeste van die Jode Jesus verwerp het as Messias aangesien Hy aan die einde van Sy aardse bedienning begin spreek het dat die Christus (Gesalfde of Messias) moes sterf. Selfs na Sy kruisiging en Opstanding is die disippels nog steeds van mening dat Jesus as die verwagte Ou testamentiese Messias gekom het om hulle te verlos uit Juk van Rome. Luister na hulle verwagting en redenasie in Handelinge 1 vers: 6    “Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?  Jesus se antwoord is egter nie dit wat hulle wou hoor nie. “:7  En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie;  :8  maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees ….. God het ’n ander plan gehad en laat hulle agter met ’n opdrag om die evangelie te verkondig in afwagting op Sy Wederkoms. Hierdie wegaan en weerkoms staan bekend as die – Bergpieke van Profesie.

Soos gesien uit die illustrasie hierbo, het die Ou Testamentiese heiliges (profete) nie die verskil gesien tussen die twee fases in die Koms van die Messias nie. Hy moes eers kom om te ly vir die mens se sonde en dan weer kom om te regeer, Die kroon van regering kon nie wees sonder die voorafgaande kruis van lyding en sterwe nie.

Vanuit die posissie van die profete was die Dispensasie van genade, waarin kerk nou leef,  weggesteek en nog nie aan hulle geopenbaar nie.

Dit is waarom Paulus praat van die  “verborgenheid” van openbaring en word die sluier vir die Kerk weggetrek soos die tyd nader kom vir die Koms  van Jesus en die vervulling van die verskilllende profesieë

Begrip “Kerk”

Om die res van die Boek te verstaan, en veral Hoofstuk 2-3, moet ons kyk na ‘n defenisie van woord “Kerk”. Die Woord “KERK” is ‘n vertaling van die Griekse woord “ekklesia”, wat ‘n samestelling is van twee woorde “ek” en “kaleo” wat “uit of vanuit” en “om te roep” beteken. Die begrip “Kerk” beteken dus om “te roep vanuit” of ‘n “uitgeroepene” te wees.

“Kerk” het dus geen verbintenis aan’n denominasie of geloofsgroep nie, maar mense wat by geleentheid Jesus as persoonlike Saligmaker aangeneem het. Dit hierdie mense van wie daar tevore na verwys is as die “Bruid” van Christus wie weggeraap sal word net voordat God Sy oordele oor die aarde sal uitstort gedurende die Verdrukkingstyd. Die leser moet onthou dat die Bybel onderskei tussen drie groepe mense op die aarde. Hierdie drie groepe is deurslaggewend om talle profesieë te verstaan en te onderskei. Hierdie drie groepe is as volg:

 • Joodse volk (Israel)
 • Heidene (alle nie-Jode)
 • Kerk van Jesus Christus (weergeborenes- Jode sowel as Heidene)

 

Stuktuur van die Skrif dui op die Koms van Jesus as voor die Vrederyk.

Ons kom nou by die gedeelte waar daar gekyk word wat die Skrif sê aangaande die struktuur van die Skrif rakende die Koms van Jesus en die volgorde van gebeure.

Soos reeds opgemerk het, het die eerste kerk ’n sienning gehuldig van die Koms van Jesus voor die Vrederyk en juis oor die volgende redes:

 1. Dode word opgewek om saam met Jesus te regeer gedurende die Vrederyk –

Open 20:4  En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle  is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor  die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met  Christus die duisend jaar lank.

Die Here Jesus moet dus eers kom sodat die dode opgewek kan word om saam  met Hom te kan regeer gedurende die Vrederyk. Die dode wat hier van gepraat word is hulle wie gedurende die verdrukkingstyd geweier het om merk van Dier (Antichris) te aanvaar en dus onthoof is.

 1. Satan is gebind gedurende die Vrederyk, dus moet Jesus kom voor die tyd om hom te bind –

Open 20:1  En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot  ketting in sy hand.   (2)  En hy het die draak  gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,   (3)  en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.

 1. Die onkruid word van die koring geskei omdat die Vrederyk ‘n tyd van Geregtigheid sal wees – Jesus moet dus eers kom voordat die skeidingswerk gedoen kan word.

Mat 13:40  Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die

voleinding van hierdie wêreld: (41)  die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen,   (42)  en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.   (43)  Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader.  Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

 1. Antichrist moet vernietig word voor die Vrederyk sodat Jesus Koning op aarde kan word. Jesus moet dus voor die tyd kom –

2Thes 2:8  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,

Open 19:20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy

teenwoordigheid gedoen het, …..   Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.

 1. Die Jode moet hestel word en hulle land weer in hulle besit, gereed vir die Vrederyk. Jesus moet dus voor hierdie kan plaasvind kom –

Eseg 36:24  En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.   (25)  Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul

onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig.   (26) En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe

gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees

gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge  onderhou en doen.   (28)  En julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ‘n volk en Ek sal vir julle ‘n God wees.

Sag 12:10  Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.

 

Saamgevat beteken dit dat Christus se Koms  onverwags sal wees. Waarom sal dit onverwags wees indien die Vrederyk voor die Koms van Christus is en dit dus beteken dat daar nog ‘n 1 000 jaar  moet verbygaan voordat Jesus sal Kom. Ons kan met sekerheid sê  dat die Vrederyk defnitief nie al hier is nie, al word dit deur Amillinialiste verkondig dat ons tans die “Vrederyk” beleef.

 

Die begrip dispensasionalisme.

‘n Ander gedagte wat nodig is om te onthou, is die begrip dispensasionalisme:

Dispensasionalisme beteken dat  God die leeftyd van die huidige aarde in 7 onderskeibare tydperke ingedeel het vir Sy spesiale werksmetode met die mens in elke afsonderlike tydperk  (dispensasie)

 Die sewe verskillende dispensasies in die Skrif is as volg:

 • Dispensasie van onskuld of vryheid (pre-Adamies)
 • Dispensasie van gewete of selfbeskikking (Sondeval–Sondvloed)
 • Dispensasie van burgerlike regering (Sondvloed-Babel)
 • Dispensasie van Belofte (Abram-Uittog uit Egipte)
 • Dispensasie van Mosaïsie wet (Moses-Pinksterdag)
 • Dispensasie van Genade (Pinksterdag-Wegraping)
 • Dispensasie van Millinnium (1000 jr van Vrede)

Ons sal later ook kyk na 7 Tydperke in die Kerkgeskiedenis wanneer hoofstuk 2 en 3 behandel word.

 

Indeling van die Boek Openbaring:

Die Boek Openbaring word in sy eerste hoofstuk ingedeel in drie duidelike dele. Hierdie en ook ander bewyse is genoegsaam om te bewys dat die Boek nie anders as toekomstig geinterpreteer kan word nie. Open 1:19  Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur …..

 • 1       –   is verledetyd,
 • 2-3         –   is verledetyd en hedendaagse  vervullings,
 • 4-22 –   is toekomsgebeure.

 

Vertolking van Profesieë

Profesieë,  die vertolking en die vervulling daarvan is die ruggraat van die hele Boek van Openaring. Daarom is dit noodsaaklik om iets hieroor te sê. Petrus maak ‘n baie sterk uitlating omtrent profesieë, kom ons lees wat daar staan. 2Pet 1:19  En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte;  :20  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;  :21  want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

Profesie is God se manier om Sy Plan aan die mensdom te openbaar en bly die enigste betroubare woord waarop gesteun kan word.

Daarom is God duidelik en wil Hy hê  die mens moet weet wat die toekoms inhou. Tragies dat die mens hom wend tot menslike toekomsvoorspellers wat met die mond van Satan praat en hulle misly om die eintlike Openbaarder van die toekoms te vermy en op eie interpretasie van die Skrif te steun. Geen wonder die aarde is in so ’n toestand nie en die mens so ver van sy Skepper.

Profesieë in vier dele verdeel word, naamlik:

 1. Totaal vervuld – Geboorte van Christus – Miga 5:1

Hierdie profesieë is in hul totaliteit vervul en geskiedkundig in die verlede opgeteken. Daar is talle voorbeelde van hierdie, byvoorbeeld die geboorte, lewe, dood, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus.

Ook is daar in die Ou Testament profesieë ten opsigte van die Volk Israel se ballingskap en herstel wat letterlik  vervul is en deur ander buite-bybelse bronne as korrek aanvaar is. Die verwoesting van die stad Jerusalem in 70 nC is ook ‘n voorbeeld hiervan.

 1. Gedeeltelik vervuld – Uitstorting v.d. Heilige Gees – Joel 2:28-31

Hier het onste doen met profesieë  wat net gedeeltelik vervul is en daar steeds dele van die oorspronklike profesië is wat nie waar geword het nie. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is die profeet Joël se belofte dat God van Sy Gees sal uitstort op Sy diensknegte en die tekens aan son, maan en sterre aan die einde van die dae. Kom ons bestudeer hierdie teksvers.

Joel 2:28  En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. :29  En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet. :30  En Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare. :31  Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom.  Vers 28 en 29 is gedeeltelik vervul met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Petrus, met sy toespraak in Handelinge 2, verwys hierna en verklaar dat woord vervul is wat gespreek is deur die profeet Joel.

Dit is belangrik dat profesieë se vervullings aan die Skrif gemeet sal word om die egteheid daarvan te bepaal. Die profeet Miga sê juis hieroor dat ’n ware profeet se profesië  gemeet sal word aan die vervulling daarvan.

Die tweede deel, vers 30 en 31 sal eers vervul word aan die einde wanneer die “dag van die Here aanbreek.” Die Leser moet oplet dat tydens die gebeure op Pinksterdag slegs die eerste deel vervul was en dat daar nie wondertekens in die lig plaasgevind het nie.

 1. Toekomstige vervullings – Wederkoms Joh 14:2

Die derde tipe vervulling is die wat nog in die toekoms lê. Hierdie is oortrek reg deur die Skrif en dit is met hierdie waaroor die grootste deel van die Boek Openbaring handel en ook hierdie boek.Hier dink ons aan die Wederkoms van Jesus, die Groot Verdrukking, die Vrederyk en talle ander wat ons tyd aan gaan spandeer.

 1. Herhaaldelike vervullings – Openbaring v.d. Antichrist. 7-9.

Die laaste tipe vervulling is profesieë  wat by verskeie geleenthede vervul word of deur verskillende persone vervul word. ’n Goeie voorbeeld hiervan is die openbaring van die Antichris. Die profeet Daniel vertel van ’n vors wat aan die einde van die dae openbaar sal word wie godslasterlike woorde teen God sal spreek en dinge sal doen wat die God van die Hemel tart. Daniel gaan verder in hoofstuk 10 en 11 en verhaal die geskiedenis en stryd tussen twee van Alexander die Grote se generaal, Sirië  en Egipte, en vertel dat die Siriese Monarg (Antiogus Epifanus) skandelike dinge in die Tempel van die Jode doen en die God van die Hemel belsater. Johannes sien, in Openbaring 13, die “Dier” (Antichris) wat uit die see opkom en dieselfde dinge doen wat Daniel voorspel oor die vors en wat die Siriese vors ook doen. Dus word hierdie profesië herhaaldelik vervul en oor ’n tydperk van duidende jare. Jesus sê dat die “gruwel van die verwoesting”, verwysende na die Antichris en Daniel se profesië, hierdie gruweldade in die Joodse Tempel sal doen en voorgee dat hy God is en aanbidding van alle mense gedurende die Verdrukking eis.

 

Akkuraatheid van Bybelse Profesieë.

Profesieë is alles goed en hou wonderlike beloftes in, maar beteken niks as die mens nie daarop kan reken nie. ’n Tweede saak wat belangrik is, is hoe akkuraat profesieë is. Dit sal bepaal dat die mens kan glo dat dit wat daar staan absoluut gewaarborg is en hy sy lewe kan aanpas omdat die profesië betroubaar en standvastig is. Indien ek sou sê dat dit môre sal reën, ek 1 uit 2 kans sal hê om reg te wees. Indien ek sou sê dat dit môre aand sal reën, word dit 1 uit 4 kans om korrek te wees.

Indien ek ‘n volgende stelling maak, t.o.v. my voorspelling, die kanse nou 1 uit 8 sal wees. Sou die “profeet” 10 verskillende feite aan die voorspelling heg, die kans vir korrektheid nou 1 uit 1024 is.

Daar is 37 spesefieke profesieë in die Ou Testament, deur verskillende profete, gemaak rakende die geboorte,verraad, gevangeneming, veroordeling, mishandeling, kruisiging, dood en opstanding van Jesus oor ‘n periode van ±500 jr.

Die wet van “Saamgestelde waarskynlikheid” bied hierdie 37 profesieë ‘n 1 uit 33 554 432  (33,5 miljoen) kans om vervul te word. Hierdie stelling is waar indien een profeet hierdie 37 profesieë gemaak het. Wat sou die kans wees wanneer ‘n hele aantal profete, oor ’n tydperk, tussen 1 000 vC. tot 500 vC. Hierdie profesieë uitgespreek het. Van hierdie profesieë het letterlik in een Persoon, Jesus Christus, binne 24 uur vervul geword.

Dit is ook ‘n feit dat 109 profesië, ten opsigte van Jesus se eerste Koms, letterlik vervul is. Pas die wet van “Saamgestelde waarskynlikheid” hier toe en die kans dat alles in een Persoon vervul sou word nou 1 uit ‘n biljoen word.

In die Nuwe Testament is daar 845 aanhalings uit die Ou Testament en 333 daarvan verwys spesefiek na Jesus Christus en Sy Tweede Koms. Indien die profesië, t.o.v. Sy eerste Koms almal vervul is, wat is die kans dat die volgende nie ook op die letter vervul sal word nie?

 

Indeling van die Boek Openbaring

Voordat die “gordyn” weggetrek kan word, moet die boek wat onder bespreking eers ingedeel word sodat die verskillende afdelings duidelik na vore kan kom. Dit is belangrik om so ’n indeling te hê sodat die Leser ook die kronoloies vervolg van die Boek Openbaring kan sien om die loop van die verhaal te volg.

Daar is nog ’n rede en dit verhoed dat onverskillige interpretasie en gevolgtrekkings oor die Skrif gedoen kan word omdat die logika van die verhaal sigbaar word.

 

Einde van die Inleiding