DIE BOEK OPENBARING

Die Wegtrek van die Gordyn

 Al die teksaanhalings word geneem uit die Ou Afrikaanse Vertaling, 1953- uitgawe

Voor ons die “Gordyn” wegtrek

 Die vraag is al by talle geleenthede gevra en talle mense skram juis weg om die vraag te beantwoord omdat die mens groot geword het met die gedagte of vrees vir die boek Openbaring.  Dit is mos ’n boek wat net vir die hoërlui in die geestelikewêreld beskore is.   Ons gewone mense sal maar altyd moet wonder en droom om anderkant die geslote gordyn te kan sien.  Die boek Openbaring word dus vermy omdat die meeste mense met die gesindheid leef dat ons verloor het nog voordat daar begin is, daarom laat maar na om te probeer.  Predikante en voorgangers in kerke het met bangmaak stories ons laat stop by die voorlaaste boek van die Bybel en dan maar toe maak omdat, soos ons glo, ons buitendien nie sal verstaan nie.  Ons is ook geleer dat die Boek ‘n geslote is, so moet bly en geestelik of simbolies gesien moet word.

Die vraag kan gevra word waarom die “openbaring” noodsaaklik is?    Twee redes spring dadelik na vore.

Eerstens openbaar God Homself aan die mens omdat die mens se behoud vir God belangrik is.  Die bekendste vers in die Bybel sê juis dat God se liefde Hom gedring het om te gee om die mens, wat Hy liefhet, te red en hulle die ewige lewe te gee wanneer die mens in Hom glo.

’n Tweede rede is dat God Homself openbaar sodat die mens Sy grootheid en heerlikheid kan sien tot Sy eie verheerlikking.  Dit wat God doen en wie Hy is, moet die mens na Hom toe trek en die mens dring om God te verheerlik en eer vir so ’n groot liefde en genade.

Dit is seker een van die beste bewyse dat God die Openbaringboek verstaanbaar wil maak en nooit dit ’n geheim wil hou nie.  Waarom sou Hy dit wegsteek as die heil van die mens en Sy eer op die spel is. Die enigste wese wat Openbaring verborge wil hou sal die Satan wees omdat God se Plan om die mens behoue te laat bly en God se verhoging en verheerlikking direk teen sy plan vir die mens is.

Die skrywer gaan poog om, met baie beskeidenheid en afhanklikheid aan die Heilige Gees, die leser anders te oortuig deur ‘n “reis” te begin wat ons tree vir tree gewoond en gemaklik sal maak om hierdie “geheime” boek oop te maak.

Net soos die beskrywing van hoofstuk 5, waar daar gesoek word vir “iemand” om die boekrol met sy sewe seëls oop te maak, sal die skrywer poog om so te skryf dat die Heilige Gees weer, soos bykans 2 000 jaar gelede, hierdie “gordyn” vir die leser kan ooptrek.

Waarom ‘n Studie oor Openbaring?

Daar is talle redes waarom ’n studie van die boek Openbaring noodsaaklik is en dit die geleentheid word vir elkeen wie saam met die skrywer hierdie reis wil aanpak.  My gebed is dat die leser hierdie ’n genotvolle, lerende en verligte avontuur sal vind en dat ons saam soveel meer sal leer van God se Plan met die mensdom.

Die doel van die boek is egter dat elkeen wat die boek lees in ’n persoonlike verhouding met die Outeur van die oorspronklike Boek, die Bybel, sal kom.

Dit sal ons nie help om die boek Openbaring haarfyn te kan verduidelik en dit die mens nie bring by ’n ontmoeting met Jesus Christus nie.  Aan die einde van die boek sal die skrywer u graag lei in ’n persoonlike ontmoeting met Jesus as Persoonlike Saligmaker en Verlosser.

Wat sal die redes wees waarom ’n studie van die Boek noodsaaklik is:

  • Die Boek maak aanspraak op die hoogste vlak van Goddelike Outeurskap as      enige ander boek in die ganse Bybel – (1:1)
  • Die rede vir die Boek se simboliek en moeilikheidsgraad van begrip, is die rede dat die Boek telkens verwaarloos word. Die Bybel is egter baie duidelik dat die hele Skrif  nuttig is vir die mens   (2 Tim. 3:16-17)
  • Die Boek het ‘n belofte vir diegene wat dit lees, aandag daaraan gee en gehoorsaam – (1:3, 22:7)
  • Die Boek het ‘n boodskap vir die Kerk deur alle eeue heen en het nog altyd seën ingehou en ondersteuning gebied aan die mense van die verlede
  • Die Boek het ‘n relevante boodskap vir vandag, net soos die sewe briewe relevant was vir die tyd toe dit aan die gemeentes geskryf was
  • Die Boek is God se laaste woorde vir die Kerk beide in plek en tyd
  • Die Boek het ‘n besondere boodskap van bemoediging aan mense wat ly onder verdrukking en vervolging
  • Die Boek toon die einde van die geskiedenis, dit toon die neerlaag en vernietiging van al die vyande van God en die hemelse seën en oorwinning vir God se kinders
  • Die Boek toon aan ons die verheerlikde Jesus soos in geen ander boek in die hele Bybel nie.

Verskillende interpresasies van Openbaring

Net soos by enige boek op aarde, die Bybel ingesluit, beleef, verstaan en interpreteer mense die boek Openbaring op verskillede maniere. Die grootste rede vir die verskillende interpretasies hang nou saam met die persoon se agtergrond en oortuigings. Die mens bevind homself vandag in ‘n warboel van teologiese siennings en kerklike belydenisskrifte en uitgangspunte oor die Bybel en meer tot die punt, die Boek Openbaring, dat hulle vergeet om te vra: “Hoe sien God dit?” of “Wat was God se bedoelling of plan met die Skrif”. Die kerklikeleiers het te maklik die belydenisskrifte en die Woord van God op dieselfde gesaghebbende vlak geplaas en bepaal die belydenisskrifte of die kerklike dogma die standpunt van die Skrif in palaas van die Skrif self

Daar is vandag vier hoof beskouinge rakende die interpretasie van die Boek Openbaring. Hier volg ’n bondige beskrywing van elk van die vier beskouings.

Idealistiese beskouing

Hierdie beskouing sien die gebeure wat in die boek Openbaring beskryf word as nie letterlik nie. Die gebeure moet simbolies vertolk word en glad nie letterlik opneem word nie. Dit is ‘n boek vol simbole wat vergeestelik moet word. Daar is nie ‘n letterlike hel en Antichris nie

Preteristiese (verledetyd) beskouing

Die volgende beskouing is gebasseer op die feit dat die meeste profesië van die boek reeds in die verlede hul vervulling gehad het. Met ander woorde dit is afgehandel en het geen waarde of boodskap vir die mens van die 21 ste eeu nie. Jesus het dus onsigbaar gekom en woon nou in die harte van Sy “kinders”

Historiese beskouing

‘n Derde beskouing huldig die sienning dat die profeteise program wat beskryf word in die boek oor die  hele tydperk van die Kerkgeskiedenis strek, net die Koms van Jesus en die Millinnium  (Vrederyk) wat nog in die toekoms lê. Dinge sal beter word wanneer die opstanding sal plaasvind en alle gelowiges (uitverkorenes) eendag in die hemel sal wees

Futuristiese beskouing

Die laaste beskouing verwag die grootste gedeelte van die profesieë se vervulling nog in  die toekoms. Die Boek word letterlik verstaan en wanneer daar simboliek teenwoordig is, dit duidelik verstaan en onderskei kan word.

Verskillende begrippe wat belangrik is om te verduidelik om die boek Openbaring te verstaan:

Voordat die skrywer sy leser verder kan neem, is dit noodsaaklik om na verskillende terme te kyk wat die verloop van hierdie boek en die begrip van God se Boek verstaanbaar sal maak. Hierdie terme is deurslaggewend sodat ons die “speelveld” kan stel en beide skrywer en leser op dieselfde verwysingsraamwerk is.

Voor ons verder gaan is dit egter belangrik om iets te sê oor die Woord van God.

Om verwarring en onnodige twis te vermy moet ons aanvaar dat die Bybel die letterlike Woord van God is. Dit beteken dat dit foutloos, onfeilbaar en sonder weersprekings is. Dit beteken ook dat dit wat ‘n woord beteken, niks anders kan beteken as die betekenis nie. Die Bybel moet dus letterlik woord vir woord vertaal word en kan die mens nie die begrip vertaal en aanneem dat dit dit is wat God bedoel het nie.

Die Skrif is ook nie gelykstaande aan belydenisskrifte of dogma nie en waar die Skrif  en die leerstelling of begrip verkil die fout nie by die Skrif lê nie, maar by die interpretasie daarvan.

Kom ons kyk na die verskillende begrippe:

Die eerste om te verstaan is die woord “chillios” wat ‘n vertaling is van die Griekse  woord wat 1000 beteken. Hierdie is ‘n belangrike woord om te verstaan omdat al die profesieë oor die eindtye gefokus is op die Tweede Koms van Jesus na die aarde om die Belofte van ‘n ewige Koninkryk aan Sy Volk, die Jode, na te kom. Tyd en plek sal ontbreek om na al die verskillende beloftes te kyk rakende die vestiging van ‘n Koninkryk op aarde waar Hy in die land wat Hy aan Abram met ‘n eed belowe het te regeer oor ‘n volk wat Hy gekies het, die Jode.

Daarom draai alles oor die tydperk van “vrede” waar Jesus letterlik op die aarde sal regeer oor Sy Volk en die land van die Beofte aan die uitverkore Volk van Israel sal behoort.

Met dit in gedagte spruit daar twee uitstaande beskouinge uit oor die Vrederyk met Christus as Koning op die aarde:

Antichilliasme – Die woord “anti” beteken “teen” en beteken die woord “anichilliasme” dus om teen ‘n Vrederyk op aarde te stem. Dus is “anti” teen of “geen” ‘n geestelike Vrederyk.

Chilliasme – is dus dan die teenoorgestelde as “anti” en huldig hierdie sienning ‘n Letterlike Vrederyk van 1000 jaar op aarde.

‘n Volgende woord hieraan verwant is die woord “millinia” wat die Latynse woord is vir 1000. Hierdie is seker die meer bekendste woord in ons omganstaal want dit was nie baie lank gelede toe die hele wêreld die Nuwe Millenium ingewag het nie. Die vrees van die tyd was die sogenaamde “Y2K – verskynsel” wat sou maak dat alle ou toestelle en motors nie sou werk nie en dat die mensdom in groot ellende sou wees.

Hier is ook, net soos bo drie siennings rakende die Koms van Jesus en die tyd van Vrede en voorspoed op aarde:

Amillinialisme – Spreek van geen Vrederyk nie en dus ‘n geestelike of simboliese vrederyk. Die oortuiging huldig die sienning dat die aarde nou die “vrederyk” beleef en dat dinge al hoe beter sal word totdat Jesus sal kom.

Die “uitverkorenes” tot saligheid sal hemel toe gaan en die wat “uitgekies” is om verlore te gaan, sal hel toe gaan. Daar is egter groot onsekerheid oor beide eindbestemming en daarom sal uitverkorenes eers eendag weet of hulle reg of verkeerd is, maar troos tot saligheid word gekoppel aan verlkleur, goeie werke en die feit dat God ‘n liefdevolle God is wat nie sy skepsels in ‘n hel sal werp nie. Hierdie oortuiging huldig ook die standpunt dat die satan huidiglik gebind is. Die skrywer merk graag hier op dat die ketting seker baie lank moet wees omdat hy ooral bykom en mense vandag al hoe sondiger, wreder en al hoe meer “barbaars” word.

Pre-millinialisme Beteken dat die Wederkoms voor die Vrederyk sal wees. Die woord “pre”, as voorvoegsel, verduidelik die begrip gemaklik. Gekoppel hieraan is ook dat die Vrederyk ‘n letterlike tydperk van 1 000 jaar sal wees. Die vroeë kerk, na Pinksterdag, het vir die eerste ongeveer 400 jaar van sy bestaan, hierdie sienning gehuldig totdat Augustinus begin het met sy allegoriese (vergeestelikking) vertolking van die Skrif.

Post-millinialisme – Hier die voorvoegsel “post” wat na beteken. Die Wederkoms sal na die Vrederyk wees. Die logika van ‘n Koms na die Vrederyk is verstommend aangesien die vraag ontstaan: “ waarvoor daar gekom word” omdat dit reeds vrede is en alles wat boos was, vernietig is.

‘n Volgende woord wat ‘n deurslaggewende faktor in die boek Openbaring is, is die woord “tribulum” wat die vertaling is van die Latynse woord vir ’n landbou instrument wat gebruik word om kaf van koring te skei. Die Engelse woord “tribulation” is afgelei van hierdie woord en word gebruik vir ’n tydperk van wêreldwye verdrukking wat oor die aarde sal kom.

Ons sal later meer hieroor uitbrei, maar belanrik vir nou is dat dit ’n letterlike tydperk sal wees waar God weer vir ’n bepaalde tydperk met die Volk Israel sal handel nadat hulle Hom as Messias verwerp het. Hierdie tydperk word ook in die Skrif, as deel van die “tye van die nasies” genoem en word breedvoerig in boek Daniel geskryf.

Dit gedurende hierdie tydperk van “benoudheid” waar die Volk Israel hulle as nasie tot Jesus, die ware Messias, sal bekeer wanneer hulle die Valse Messias, die Antichris, se ware kleure sal sien.

Hier is ook drie verskillende beskouings ter sprake rakende die Verdrukking en die wegname van die Bruid van Christus voordat Hy Sy oordele oor die aarde gaan uitstort.

Pre-tribulanisme beteken dat die Wegname van die Bruid voor die Verdrukking sal wees. Ons sal later meer hieroor sê, maar wat noodsaaklik is om te begryp is dat God se Genade tot redding vir die heidene per geleentheid sal staak en Hy alle weergeborenes van die aarde sal wegraap voordat Hy die aarde en die ongehoorsame tot verantwoording gaan roep en hulle sal oorgee aan die Valse Vredemaker waarna hulle smag en begeer om te dien.

Post- tribulanisme, aan die anderkant, is dat die Wegraping na die Verdrukking sal plaasvind. Die algemene sienning is dat die weergeborenes sowel as die ongereddes deur die verdruking sal gaan waar God beide sal louter om “in gereedheid” te kom vir die Koms van Jesus na die aarde. Diegene wat waarlik aan God verbonde is sal reiner word en die valse bekerings sal ontbloot word in tye van swaarkry en loutering.

Die laaste van die drie is Mid-tribulanisme. Hierdie sienning is dat Wegraping eers gedurende die Verdrukking sal plaasvind. Die sienning is korrek in die sin dat daar onderskei word in twee dele waaruit die Verdrukking sal bestaan van 3½ jaar elk. Jesus maak hierdie onderskeid in Mattheus 24 deur te onderskei tussen die Verdrukking, eerste helfte en die Groot Verdrukking, die laaste helfte. Wat egter verkeerd is van hierdie opvatting is dat die doel van die verdrukking nie oor die Bruid gaan nie, maar oor die oordeel oor die onregverdige en die openbaring van die Antichris.

Sou bogenoemde terme in gedagte gehou word en ’n standpunt vanuit Bybelse perspektief gemaak word, sal die gevolgtrekking gemaak kan word dat die korrekte beskouing van Openbaring die volgende sal wees:

Chilliastiese, Pre-millinialistiese, Pre-tribulanistiese sienning ten opsigte van Eindtye.

Om dit kortliks saam te vat sou dit beteken dat die korrekte sienning sal wees dat daar ’n letterlike Vrederyk van 1 000 jaar sal wees na die tweede Koms van Jesus en dat Jesus Sy kinders sal wegraap voor die Verdrukking

 Skematiese voorstelling van die Boek Openbaring

Vervolg:  Waarom speel die wedekoms so ‘n belangrike rol?