SKRIFBEGINSELS EN INTERPREASIE

Hier is ‘n paar beginsels om in gedagte te hou by die vertolking van Bybelprofesië.

  1. Die Skrif is die onfeilbare, foutlose, onveranderlike en geinspireerde Woord van God.
  2.     Die veiligste Skrifveklaringsmetode is  Grammaties-Histories.  Dit beteken dat die woorde letterlik vertaal word vanuit sy oorspronklike betekenis en ook dit wat die bepaalde woord, in die tyd waarin die manuskrip geskryf is, beteken het.  Die grammatika van die taal sowel as die gewoontes en gebruike van die tyd moet ook in berekening gebring word in die verstaan en vertolking van die spesifieke woord of begrip.
  3.     Die Profesie moet letterlik verstaan word en waar daar van beeldspraak gebruik word, deeglik onderskei moet word tussen beeldspraak (soos), metafore (is) en moet die leser ook die beperkte kennis van die eerste eeuse skrywer in gedagte hou. Hy “sien” dinge wat in die verre toekoms gaan gebeur wat hy geen begrip van het of al ooit gesien of van gehoor het nie.                            Voorbeeld: Die oorspronklike skrywer ken nie en het nog nooit vliegtuie, tenks en misille gesien nie. Hy beskryf dit wat hy sien dalk as “perde, met borsharnasse, wat vuur spuug”.
  4.     Die Skrif onderskei deurgaans duidelik tussen drie tipes mense in die Skrif.  Eerstens Israel, die letterlike Volk van God. Tweedens die heidene – alle ander nasies wat God nie ken nie en derdens die Kerk/Bruid van Christus. Die “kerk” bestaan uit alle weergebore mense uit elke stam en taal en nasie. Met die vertolking van porfesieë moet dit altyd in gedagte  gehou word. God het iets vir elkeen in die vertolking van die Bybelprofesie.
  5.      Daar word onderskei tussen sewe dispensasies in die Skrif.  Elke dispensasie of tydperk werk God op ‘n spesiale werkswyse met en gedurende ‘n bepaalde tyd vir die mensdom van elke afsonderlike dispensasie of era.  Ander rolspelers deel ook in daardie tyd en gebeurtenisse, maar die fokus is op ‘n bepaalde groep.
  • Die standpunt van hierdie skrywer en agtergrond is ook belangrik om te verstaan en te begryp.
  • Die skrywer huldig ‘n Pre-Millinialistiese sienning rakende die Tweede Koms van Christus.  Jesus se Tweede Koms sal plaasvind aan die einde van die Groot Verdrukking en gevolg word deur die letterlike 1 000 jarige -Vrederyk.
  • Verder huldig die skrywer die sienning dat die Kerk van Jesus (alle weergebore kinders van God) voor die begin van die Verdrukkingstyd,  van sewe jaar,  weggeruk sal word, dus ‘n Pre-Tribunalistiese siening van die Wegraping.

Saamgevat: Bybelprofesieë, in hierdie gesprekke, word vertolk met ‘n Letterlike Dispensasionele, Pre-Tribunalistiese, Pre-Millinialistiese sienning van die Wederkoms en Eindgebeure.  Alles draai en fokus rondom Jesus se belofte dat Hy weer gaan kom.