RUGGRAAT VAN BYBELPROFESIE

Die “Ruggraat” van Bybelse Profesie

Die “Ruggraat” is deel van menslike liggaam waaraan alles geheg is en wat ‘n mens regop hou.  Deur die “ruggraat” loop senuweekanale wat lewe en beweging aan die liggaam bied.  Dieselfde is die geval met profesie.  Daar is sekere profesieë wat die grondslag van alles vorm en waaruit alle ander voortvloei.  Profesie is nie om bloot die toekoms te voorspel nie, maar is beloftes vir die toekoms.  Profesie is God se waarborg dat dit wat gesê het, waar sal word.  Soveel profesieë is letterlik vervul wat verseker dat al die ander profesieë ook vervul sal word.

Mattheus 24 tot 25 word soms na verwys as die tweede Bergpredikasie of Olyfbergdiskoers.  Merk op die belangrikheid van die onderrigtingsgeleentheid, aangesien dit in drie van die vier evangelies opgeteken is – Matt, Mark en Luk.  Alhoewel dit so belangrik is, is dit ook ‘n gedeelte wat die meeste probleme met interpretasies skep.  Jesus antwoord drie vrae van die disippels en die drie evangelies hanteeer dit verskillend.

Matt. 24:1  En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys.  :2 En Jesus sê vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.  :3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?  :4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  :5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.  :6 En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.  :7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.  :8 Maar al hierdie dinge is ’n begin van die smarte.

:9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.  :10 En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.  :11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.  :12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.  :13 Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.  :14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ’n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

Mattheus en Markus swyg oor die eerste vraag en Lukus beantwoord al drie die vrae.  Die rede hiervoor is die verskillende maniere hoe die Evangelies Jesus beskryf.  Die beskrywing stem ooreen met die gesig van Esegiël van die vier Lewende Wesens, asook dieselfde wesens wat voor die Troon, in Openbaring 4, verskyn.

  1. Mattheus beskryf Jesus as ‘n Leeu of ’n Koning. Die leser sal opmerk, met die lees van die eerste Evangelie, dat daar ’n volledige geslagsregister van Jesus aan beide kante opgestel is en voorkom. Vervolgens handel die boek grotendeels oor die Koninkryksgelykenisse, aangesien Jesus as Koning weerspiëel word.
  2. Markus sien Jesus as die Os of Dienskneg. Geen geslagsregister kom voor nie, aangesien ’n slaaf nie belangrik geag is om te weet waarvandaan hy kom nie.
  3. Lukas, aan die anderkant, hou Jesus voor as die Perfekte Mens en daar is weer ’n geslagsrigister, aangesien elke mens so iets besit.
  4. Johannes stel Jesus voor as die Arend of God. Die boek begin om Jesus terug te neem tot by die begin van die Skepping af en ook nog voor dit, aangesien God voor alles is.

As ons Mattheus en Markus vergelyk, sal die leser opmerk dat die Koning het nie nodig om al sy handelinge bekend te maak nie en die Dienskneg weer, het nie nodig om alles te weet nie.  Lukas se weergawe is die verteenwoordiging van die volmaakte mens, en as mens het Jesus Homself kom gee as Dienskng, met Sy eerste koms en kom dan weer terug as Koning, met die Tweede.  As perfeke mens is dit dus belengrik om volledige inligting te bied op alle vrae.

Hier volg ’n skematiese voorstelling van ons gesprek oor Matt. 24 en 25 se Profesie.

Die Verwoesting van die JoodseTempel.

Die gedeelte is uitsluitlik Joods aangesien Mattheus 23 afgesluit het met 8 vervloekinge ten opsigte van die Joodse leiers.

Matt. 23:37 Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ’n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!  :38 Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!  :39 Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!

Die manier hoe die vorige hoofstuk afsluit is deurslaggewend.  Jesus ween oor die feit dat Hy die Volk die seer en ellende wou kom spaar het en hulle wou besrkerm het (hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ’n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie). Die volgende vers, 23:38 – vertel Jesus die leiers, wat Hom verwerp het en die Volk sal mislei om Hom om die lewe te bring, dat die “huis verlate (sal)wees”. God gaan dit oor die Volk bring wat hulle gekies het en ook oor hulleself laat kom het.

Vers 39, sluit af met die versekering dat, eertsens daar ’n einde aan die ellende sal wees, maar ook, dat dinge sal skeef loop vir die Volk Israel tot en met die sigbare tweede Koms van Jesus. Hulle het Hom nou verwerp, maar die volk sal deur die smeltkroes gaan totdat elkeen Hom by Sy Koms sal erken as die Een wie hulle verwerp het. Die woorde van die profeet Sagaria kom in die gedagte op as reaksie op dit wat Jeus hier sê.

Sag . 13:6 En as iemand vir hom sê: Watter wonde is daardie tussen jou hande? dan sal hy antwoord: So is ek geslaan in die huis van my vriende.  :8En in die ganse land, spreek die Here — twee-derdes sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar een-derde daarin oorbly.  :9 Dan sal Ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos ’n mens silwer smelt en hulle toets soos ’n mens goud toets. Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal sê: Die Here, my God!

Sag. 12:10 Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ’n mens rouklaag oor ’n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ’n mens bitterlik ween oor ’n eersgebore kind.

Verrassend dat sekere verklaarders Matt. 24 en 25 direk op die “Kerk” toepas, maar hulle vergeet dat die begrip “kerk” nog ‘n onbekende was nie en word eers in die Handelinge boek geopenbaar.  Die gedeeltes, soos Daniël, is ook uitsluitlik profesië vir die Jode en vir die Joodse stad, Jerusalem.

Mattheus 24 begin met die Joodse Tempel, aangesien die Tempel die heel beste vanaf die Olyfberg te sienne was.

Mat 24:1  En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys.  :2  En Jesus sê vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.

Jesus voorspel die verwoesting van die Tempel, nadat die disippels hom die glorie van die derde Joodse Tempel wys.

:3  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?

Die disippels vra drie baie belangrike vrae aan Jesus, na aanleiding van Sy ontstellende woorde oor die vergaan van die geliefde Tempel:

  1. Wanneer sal hierdie dinge wees?
  2. Wat is teken van U koms?
  3. Wat is (teken) van voleinding van wêreld?

Jesus antwoord in Mattheus nie die eerste vraag nie, maar gaan dadelik oor om die volgende twee vrae te beantwoord.  Lukas beskryf egter Jesus se antwoord op die eerste vraag.

Luk 21:20  En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.  :21  Dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie.  :22  Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word.  :23  Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk.  :24  En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.

Die Profesie word letterlik vervul in 70nC toe Titus, die Romeinse generaal, die stad beleër en na etlike maande die poorte binnedring en die stad Jerusalem verwoes.  Die Tempel is letterlik platgevee, nadat die Joodse vlugtelinge in die Tempel gevlug het en die Romeine die tempelgebou aan die brand gesteek het.  Die goud, waarmee die tempelmure versier was, het gesmelt en tussen die kippe ingevloei.  Titus gee toe bevel dat die Tempel klip vir klip opgebreek moet word om die goud te herwin.  Ongeveer 1,6 miljoen Jode word vermoor en so word Jesus se woorde op die letter vervul.  Van daardie dag af was Jerusalem deur die nasies bewoon en word die profesie verder vervul vir ’n tydperk van oor die 2 000 jr.  Jesus maak hier ‘n interressante uitlating rakende die vervulling van wat gaan gebeur met Jerusalem. Lees weer die verse waarmee die vorige hoofstuk afsluit.

Mat 23:36  Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.

:37  Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!  :38  Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!  :39  Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!

Die geslag wat Hom verwerp het sal die eerste deel van Jesus se drieledige profesie beleef.  Dit het ook letterlik so gebeur – 38 jr later word Jerusalem verwoes.