Hoofstuk 2 – TYE VAN DIE NASIES GEOPENBAAR

Hoofstuk 2

Die Groot Beeld – Tye van die Nasies geopenbaar.

 

Aanloop tot die Droom van Nebukadnesar

 

 

Dan 2:1  En in die tweede jaar van die regering van Nebukadnésar, het Nebukadnésar ‘n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. :2  Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die Chaldeërs te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan,

Die tydperk waarin hierdie gebeure afspeel is die begin van die eerste groot koninkryke wat hulle verskyning op die aarde gemaak het en wat ’n rol begin speel in God se profetieseplan.  Daar was reeds twee wêreldryke voor die Babelonieseryk, maar het nie so ’n pertinente rol gespeel in die profesië  nie.  Die Egiptiesryk het wel deel gehad in die slawerny van die Volk Israel gedurende die tyd van Moses en die Assirrieseryk, wat die Noordelikeryk, bestaande uit die 10 stamme van Israel, weggevoer het.  Laasgenoemde ryk het geen invloed gehad op die Suidelikeryk, wat nou onder die invloed van Babel gekom het nie.

Die eerste vers van hoofstuk 2 kondig die tyd aan waarin die gebeure afspeel en ons merk dat dit vroeg gedurende die Ballingskap mag wees.  Bronne het dit eens dat dit gedurende ’n driejarige opleidingstydperk van die jong Daniël was – hy is nou ongeveer 17 jaar oud.

Die droom en gebeure daarna

Dan 2:2  Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die Chaldeërs te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan,

Kort nadat Nebukadnesar aan bewind gekom het, gee die Here God aan die koning ’n droom wat, volgens die Skrif, hom geweldig ontstel het.

Die Heidense volke het groot waarde aan drome en gebeure in die hemelruim geheg aangesien hulle sonaanbidders was en hulle geglo het dat die gode deur hierdie mistieke met die onderdane kommunikeer.  Die droom het hom so erg ontstel dat hy, toe hy nie meer kon slaap nie, dadelik sy geleerdes, towenaars en besweerders na hom ontbied het om die uitleg daarvan te kry.

Daar word in vers twee die woord “Chaldeërs” gebruik wat hulle as iemand besonders laat uitgesonder word, aangesien die Babeloniërs ook as Chaldeërs bekend gestaan het.  Daar is nie duidelike onderskeid hieroor nie, maar it wil tog voorkom dat hulle die enigste in die groep raadgewers was wat rasegte Chaldeës was en die res dalk besweerders en towenaars was van ander rasse wat die koning bedien het.

Daar word vier groepe mense genoem wat die koning as sy raadgewers gebruik het:

 1. Geleerdes –   Fortuinvertellers wat sterrekaarte en nommers bestudeer het
 2. Besweerders – Hulle kon met die dooies praat, sogenaamde Spiritiste
 3. Towenaars    –   Hulle het towerkuns beoefen en bindings oor mense gespreek
 4. Chaldeërs –   Filosowe wat kontak kon maak met die gode deur meditasie

Die koning maak ’n vreemde keuse en dit is dat sy uitlêers hom nie net die uitleg sal gee nie, maar ook wat hy gedroom het.  Die vraag nou is: “Waarom hierdie vreemde reaksie?”.  Twee redes kan hier as ’n moontlikheid aangebied word:

Dit mag wees dat die droom die koning so ontstel het en dat hy geweet het dat sy raadgewers hom nie die ware toedrag van sake sou meedeel indien die boodskap ’n negatiewe uitleg sou hê uit vrees vir hulle lewens nie. Hulle kon ook al in die verlede vir hom gelieg het omdat hulle nie die ware feite gehad het nie en dalk nie ware waarsêers was nie.

Dan 2:9  want as julle my die droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en dieselfde; julle het naamlik afgespreek om ‘n leuenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek totdat die tyd weer verander; daarom, vertel my die droom, dan sal ek weet of julle my sy uitlegging kan te kenne gee.

Tweedens mag dit wees dat God ’n baie spesiale boodskap vir die koning gehad het en dat hierdie manier gesag aan die uitleg sou gee en die koning God as Bron van die boodskap moes raaksien. Hierdie rede mag aanvaarbaar wees indien ons kyk na die rede wat Daniël aan die koning bied rakende, die afkoms en doel van die droom.

Dan 2:28  Maar daar is ‘n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het koning Nebukadnésar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur.

Sou die leser die koning se voorwaarde logies beoordeel, sal agtergekom word dat die versoek nie heeltemaal so onregverdig is nie.  Die towenaars en waarsêers het altyd daarop aanspraak gemaak dat hulle noue kontak met die gode het en dat hulle die “geheime” van die gode ken.

Wanneer ons na vers 4 tot 10 kyk wil dit voorkom asof die Chaldeërs meer vrymoedigheid gehad het om hulle gevoellens met die koning te deel.  Dit is ook duidelik dat die koning nie sy raadgewers volkome vertrou het nie, maar geen grondige rede gehad het om hulle leuens uit te kon wys nie.  Die probleem wat die koning gehad het, om die ware van die valse te onderskei, was dat hulle hom die droom en uitleg bied om hulle gesag by die gode te bevestig.  Dit is wonderlik hoe God dinge in plek begin bring. Lees maar die moedeloosheid en reaksie van die koning se raadgewers, in die volgende verse.

Dan 2:10  Die Chaldeërs het voor die koning geantwoord en gesê: Daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie; daarom het dan ook geen koning, groot of magtig, ooit so iets van enige geleerde of besweerder of Chaldeër verlang nie.  :11  Ja, die saak wat die koning verlang, is swaar, en daar is niemand anders wat dit voor die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie.

Hier is die tweede geleentheid dat God die morele fondasie regsit sodat hierdie heidense koning die God van die hemel sal ontmoet en begryp.  Vers 11 erken die “verteenwoordigers” van die gode van die Chaldeërs dat net iemand (God) groter as hulle hierdie boodskap kan aflewer.

God is besig om Hom aan die inwoners van Babelonië bekend te maak, Hy is in beheer en hulle moet Hom erken anders sal hulle ondergaan.  Uit frustarsie en bekommernis wil die koning al sy raadgewers laat doodmaak en so bring dit Daniël se lewe is ook in die gedrag.  Satan weet wat kan gebeur wanneer die mense van die aarde God ontmoet en verstaan wat Hy met hulle beplan, dat hy Daniël ook vinning wil probeer stilmaak.

Ons lees egter dat God ingryp en Daniël voor die koning gebring word en hy die koning tyd vra om die droom en sy uitleg te bekom.  Ons merk ’n rustige atmosfeer en gees in Daniël wat hom onderskei van die ander wat God nie ken en dus geen innerlike hoop het nie.  Daniël keer terug na sy vriende en hulle doen die regte, vra Hom (God), die Droomgewer, vanwaar die droom afkomstig is.

Dan 2:17  Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hanánja, Mísael en Asárja, sy metgeselle, die saak bekend, :18  en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die orige wyse manne van Babel nie sou ombring nie.  :19  Daarop is in ‘n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe het Daniël die God van die hemel geloof.

God is in afwagting en gereed om die boodskap bekend te maak, aangesien dit dinge is wat “aan die einde van die dae” sal gebeur – Dan 2:28.  Die volgende klompie verse lees ons die drie jongmanne se loflied wat hulle in die vreemde aan Hul God bied omdat Hy hulle nie verlaat het of telleurgestel het nie.  Hierdie is ’n pragtige voorbeeld van God se Genade dat, alhoewel Hy Isarel straf vir ongehoorsaamheid, Hy steeds byderhand is en diegene ondesteun wie se hart “onverdeeld op Hom gerig is.”  God bly getrou aan Sy Volk en is oplettend tot die gebed van die regverdige – “die Here is naby die wat Hom vrees”

Dan 2:20  Daniël het toe gespreek en gesê: Mag die Naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne.  :21  Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het;   :22  Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge; Hy weet wat in die duister is, en die lig woon by Hom.

:23  U, God van my vaders, loof en prys ek, want U het my wysheid en krag verleen, en nou het U my bekend gemaak wat ons van U afgesmeek het, want die saak van die koning het U ons bekend gemaak.

Daniël se gebed fokus op vier dinge:

 1. Die Bron en oorsprong van alle dinge
 2. God se beheer oor tye en omstandighede
 3. God is die Bekendmaker van die toekoms en

God bied uitkoms uit menslike tekortkominge.

Hierdie gebed kan die “bloudruk” van ware aanbidding genoem word.  Daniël en sy vriende nader tot God met ’n geweldige groot nood en die respons van God is so groot en Sy Genade sooorweldigend is, dat hulle lof dieselfde intensiteit beleef om God te vereer.  Aanbidding kan vergelyk word met die mis wat opstyg vanuit die dieptes van ’n geweldige groot waterval van God se Genade en Heerlikheid.

In vers 24 kom Daniël met ’n boodsakp van verlossing na die bevreesde raadgewers.  God het uitkoms gestuur, die mens hoef nie te sterf nie, God het vir Homself voorsien.  Die goeie nuus word aan die koning meegedeel en hier beleef die leser iets van wat hierdie droom aan die koning se gemoed gedoen het.

Dan 2:26  Die koning het geantwoord en aan Daniël, wie se naam Béltsasar was, gesê: Is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het, en sy uitlegging bekend te maak?   Dan 2:27  Daniël het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê: Die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. :28  Maar daar is ‘n God in die hemel wat geheime openbaar …..

Daniël gebruik die geleentheid om God aan die heidense koning bekend te stel, maar ook om die fokus van homself af te haal sodat die eer na die regte Persoon gereflekteer kan word.  God alleen kan wonderwerke doen en die onmoontlike moontlik maak.

Dan 2:29  Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur, en die Openbaarder van die geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur.  :30  En wat my betref, hierdie geheim is my geopenbaar, nie deur ‘n wysheid wat in my sou wees meer as in al die lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word en u die gedagtes van u hart kan ken.

Daniël het verseker onthou wat die profeet Jesaja gesê het en daarom is hy rustig dat God totaal in beheer is en sal laat gebeur soos Hy bepaal het.  Jes. 46:9  Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;  :10  wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;

Dit is wonderlik om te sien hoe God die heidense koning aan die einde bring van sy afhanklikheid van mense, tot ’n algehele vertroue op God om by Hom en Sy Plan in te skakel.  Die koning moes verstaan dat wanneer die mens se beheer “sterf” hy eers gereed kan word om van God te begin ontvang.  Onthou waar Jesus, vir die onvermoë en tekortkominge van die mens om God te probeer beindruk, gesterf het – Glogotha.  Golgotha word die plek van die “hoofskedel” genoem, waar die kopbeen van menslike planne en probeerslae gesterf het. Daar bied Jesus Sy Lewe en oorvloed vir die mens om in oorwinning en gehoorsaamheid te kan lewe.

Die Droom – Die Enorme groot Beeld

Dan 2:31  U, o koning, het ‘n gesig gehad—kyk, daar was ‘n groot beeld; hierdie beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon; dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik.

Eerstens word daar ’n paar belangrike dinge gesê  oor die beeld, in die algemeen.

 1. Beeld was Groot – die rol wat die beeld speel. Hierdie gaan oor die invloed wat die beeld sal hê in die wêreldgeskeidenis. Die Beeld se grootte is die rol wat heidense nasies sal speel in die vorming en gereedmaking vir die “Een” groot leier, wat die Openbaringboek van praat, wat aan die einde alles sal beheer en die Satan sy ereplek oor die hele aarde sal ontneem.
 2. Beeld was Hoog – sigbaarheid van die beeld.

Hierdie beeld sou sigbaar wees sodat elke mens op aarde bewus sal wees wie regeer en watter koninkryk watter dinge oor die aarde se mense gebring het.  “Hoog” spreek ook van die heidense koninkryke wat hulleself verhef het en groot gemaak het om sonder die God van die hemel te kon bestaan.

3. Glans van die beeld – buitengewone kleure en skitterend.

Die beeld sou aandag trek en mense besig hou, terwyl die Satan se pionne regskuif om die mensdom stelselmatig oor te neem.  Die weelde wat hierdie koninkryke sy aanhangers sal bied sal op die oog af aanloklik lyk, maar die aan die einde word elkeen slawe van die wat alles beheer.

4. Posissie van die beeld – staan voor die koning.

Dit is belangrik om te sien dat Daniê opmerk dat die beeld voor koning Nebukadnesar “staan”, aangesien hy die oorsprong en begin van alles is.  Die beeld “staan” in ’n tipe van eerbetoning aan die oorsprong van hierdie tydperk omdat die Babeloniërs en die land waarin hulle woon ’n geweldige rol sal speel aan die einde van die dae.

Babel was die begin van rebellie teen God by die bou van die toring, waar God die mense uitstuur om die aarde te bewoon, tot by die nuwe Babel wat openlik ’n “god” aanbid met een regeringstelsel vir almal, een godsdiens, een geldstelsel en een sentrale begeerte om die Een God van die hemel en aarde te verwerp.

5. Voorkoms van die beeld – vreeslik.

Laastens was die voorkoms van die beeld vreeslik, aangesien dit die doel van die beeld is om grusame dinge oor die aarde sal laat plaasvind.  Dink maar aan al die moorde gedurende die Wêreld-Oorloë, die ellende wat moonthede bring om hulle sienswyses te verseker en die verleiding wanneer leiers “vrede” skreeu, maar dat hule eintlike plan chaos is.

:32  Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper,  :33  sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei.

Die volgende wat opgemerk word, handel oor die voorkoms van die beeld.  Die Beeld wat opgedeel word in 5 dele:

Hoof van goeie goud.

Goud in die Skrif is normaalweg sprekend van voortreflikheid en die woord “goeie goud” word gebruik om dit te beklemtoon.  Goud is ook die waardevolste element op aarde, dit wat elke mens begeer.

Bors en arms van silwer.

Die volgende waardevolste, naas goud, is silwer.  Silwer, in die Skrif, spreek van verlossing of die prys wat betaal word om vry te koop.

Buik en lendene van koper.

Daar is seker niks meer blinkend as gepoleerder koper nie, koper word ook met goud vermeng om goedkoper juwele te vervaardig.  Koper, in die Skrif, spreek van oordeel en grimmigheid, maar ook die gedagte van geslotenheid – hemel is koper.

Bene van yster.

Yster is seker een van die hardste metale op aarde wat alles vernietig en stukkend breek.  Yster, in die Skrif, spreek van hardheid, krag en ongevoelligheid .

Voete van gedeeltelik yster en klei.

Klei is die sagste en is ook smeebaar en word gevorm sonder enige moeite of smelteningsmetodes.  Klei en yster sal nooit aanmekaar kleef nie, alhoewel hulle bymekaar kan bly.  Klei word in die Skrif gesien as afhanklikheid, andersheid of apartheid.

Dit is interressant om te sien dat daar ‘n verlaging in waardes is, van die heidense koninkryke wat in die beeld vertoon word.  Die waarde van die metale wat in die beeld gebruik word is ’n bewys hiervan.  Goud en dan silwer wat minder in waarde is, dan koper, dan yster en ten laaste ’n mengsel van yster en klei.

Ook die gewig van die metale spreek van die verlaging in waarde – die soortlike gewig van goud is 19.5, die van silwer is 10.47, koper s’n is 8, yster is 5 en die van klei is 1.93.  Dit is duidelik om te sien dat die beeld “topswaar” is en stadig maar seker besig is om te tuimel.

:34  U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande ‘n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyngestamp het.  :35  Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie; maar die klip wat die beeld getref het, het ‘n groot rots geword wat die hele aarde gevul het.

Laastens word die uiteinde van die beeld beskryf saam met ’n nuwe toevoeging tot die gebeure by die beeld.  Uit die teksgedeelte lei ons af dat hierdie beeld net vir ’n bepaalde tyd so bly staan het.  Dit is sprekend van die feit dat hierdie beeld die normale was todat daar ‘n klip losgeraak het.

Hierdie “los klip” stel ’n volgende gebeurlikheid aan die leser voor wat die hele omstandighede gaan verander.  Dit is asof alles redelik rustig en kalm verloop en dit lyk asof niks hierdie beeld en sy posissie gaan verander nie totdat die klip die rustigheid versteur.  Ons lees dat die klip losraak sonder dat ’n hand daaraan geplaas word.

Geen mens was betrokke by die losraak van die klip nie, wat die feit beklemtoon dat hierdie ’n bonatuurlike ingryping of handeling is.  Die beeld of dit waarmee hierdie beeld geassosieer word het nie beplan of verwag dat die klip los sal rak nie, dit was nie in die beeld se beplanning gereken nie.  Ons kan dus aflei dat hierdie klip die planne en omstandighede vir die beeld verander of dalk omver gegooi het.  Die klip tref die beeld, op ’n baie belangrike plek, aan sy voete.

Dit beteken dat die fokus van inpak geplaas word by ’n baie spesefieke plek.  Die fokus is by die voete wat bestaan het uit gemengde yster en klei.  Die inpak waarmee die klip die beeld tref was so geweldig dat dit die hele beeld  fyngestamp en vernietig word.  Die beeld se bestaan verdwyn sodat niemand weer daaraan sal dink of dit weer sal bestaan nie.  Dus verwyder die klip die bestaan van die beeld vir ewig en altyd.

Vervolgens gebeur daar iets interressants met die klip. Dit verander in ’n groot rots wat die hele aarde vul.  Ons merk op dat, die feit dat die klip die hele aarde vul, dit sou beteken dat die klip die hele aarde oorheers en toemaak sodat net die klip sigbaar sal wees.  Dit is asof die huidige aarde verdwyn en die klip die nuwe “aarde”word.  Die klip kan ook geidentifiseer word as ’n sesde deel van die droom wat die beeld se bestaan vernietig by die laaste of laagste deel van die beeld.

Die Uitleg – Die Tye van die Nasies

Dan 2:37  U, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het,  :38  en in wie se hand Hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat Hy u as heerser oor hulle almal aangestel het — ú is die hoof van goud.

Daniël 2 word die “ABC” van Bybelse profesie genoem – dit is eenvoudig en sonder enige kinkel wat die uitlegging vermoeilik.  Die begin vir die profesie word vasgemaak – die Babelonieseryk.  Die “Profetiese horlosie” het begin aftik by 606vC – die wegvoer van Israel na Babel en word die begin van die “Tye van die Nasies” genoem.  Daniël begin die uitleg van die droom om koning Nebukadnesar te bring by God se plan met hom, sy volk en die res van die wêreld.  Nebukadnesar is die aangestelde koning deur God en die woorde, “koning van die konings”, is die bevestiging dat hy nie god is nie, maar die begin van die koninkryke.  Hierdie begin van die “koninkryke” is ’n Godelike instelling omdat Hy ’n bepaalde doel en rigiting met die aarde en sy mense het.  Die “God van die hemel” is die Een wie regeringsmag aan die mens verleen en moet met groot verantwoordelikheid hanteer word.  God het bepaal wie en waar hierdie tydperk van die nasies gaan begin omdat Hy die mens die vrye keuse bied  om God te dien, maar ook in Sy Almag het Hy die einde van die wêreld en die sondige mens se rebellie bepaal.

Die ryk, aan wie God die droom gegee het, is die begin van God se plan met die Nasies en daarom stel Hy die Babelonieseryk voor as die “hoof van Goud”.  Goud is sprekend van die voortreflikheid en glorie van hierdie Ryk en ook die tydperk wat dit verteenwoordig het.  Die Babeloniërs het aan bewind gekom 612 vC en hul bewind het geduur tot 539 vC.  Psa 10:18  om aan die wees en verdrukte reg te doen. Geen mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie.   Die beeld van Nebukadnesar, die regering van die mens, word deur die Psamdigter as die “mens uit die aarde” genoem.

:39  En ná u sal daar ‘n ander koninkryk opstaan, geringer as dié van u; daarna ‘n ander, ‘n derde koninkryk, van koper, wat oor die hele aarde sal heers;                       :40  en die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fynstamp en verpletter; en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fynstamp en vergruis.

Die ryke wat die Babelonieseryk sal opvolg word baie defnetief genoem en met beeldspraak van mekaar onderskei:  Die geskiedenis help ons vandag om die name van die Ryke aan die dele van die beeld te heg.

Die Bors en arms van Silwer verteenwoordig die Mede-Persieseryk wat aan bewind gekom het in 539 vC en geduur het tot ongeveer 331 vC.  In Dan. 5:30 en 6:1 word opvolgende ryk geopenbaar.  Dan 5:30  In dieselfde nag is Bélsasar, die koning van die Chaldeërs, gedood.  6:1 En Daríus, die Meder,  was twee en sestig jaar oud toe hy die koningskap ontvang het.

Dit was ook gedurende hierdie tydperk dat die Joodsevolk teruggestuur was om Jerusalem te gaan opbou en herstel – 445 vC.

Die Lendene van Koper is verteenwoordigend van die Griekseryk en het geduur vanaf 331 vC tot ongeveer 168 vC.  Hier vind ons een van die indrukwekkenste generaals wat nog op hierdie aarde bestaan het, Alexander die Grote.  Dit is ook gedurende hierdie tydperk dat die jong Alexander sterf en sy ryk onder sy vier generaals verdeel word.  Die teksvers sê dat hierdie Ryk oor die “hele aarde sal heers”.  Die Griekseryk het binne etlike jare oor die hele “bekende wêreld” geheers en ook so ver as tot by Indië, in die Ooste, die  Ryk uitgebrei.

Die Bene van Yster verteenwoordig die Romeinseryk.  Die Romeiseryk het regeer vanaf 168 vC tot ongeveer 476 nC.  Die vierde ryk word met bietjie meer detail beskryf aangesien groot dele van die profesië van die Eindtye oor hierdie koninkryk handel.  Die werkswyse van die Romeinseryk word duidelik deur die uitleg geillustreer aangesien hulle gedurende hulle bewind alles met ’n ysterhand beheer het en alles voor die mag van Rome vernietig het.  Die Romeinsemagte het niks in hulle weg staande laat bly nie, die wêreld was duidelik bewus van Rome en die Romeinse Caesars.  Die grusaamste vervolging en marteling was deur Rome gebruik om gehoorsaamheid en lojaliteit af te dwing.  Die kruisigingsmetode, marteling deur vuur, uitmekaar skeur van liggame, voer van gevangenisse of martelare aan wildediere en die foltering van Rome se vyande op brandstapels was alles uitvindsels van Rome.  Die twee bene van die beeld mag die skeur van die Romeinseryk in wee dele verteenwoordig aan die einde van die derde eeu nC.

Die laaste koninkryk, verteenwoordig deur die voete wat bestaan het uit ’n mengsel van klei en yster, spreek van ’n gemengde ryk wat geen verbintenis met mekaar gehad het nie.  Hierdie verdeelde koninkryk het sy begin gehad met die val van die Romeinseryk, in 476 nC, waar verskillende lande afsonderlik begin funksioneer het.

:41  En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was—dit sal ‘n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het.  :42  En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is—’n gedeelte van die koninkryk sal hard en ‘n gedeelte sal bros wees.  :43  Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.

Daar word melding gemaak van “voete en tone”.  Elke voet het 5 tone en daarom is 10 tone ook, soos later gesien sal word, wat elkeen gesamentlik en ook afsonderlik, ’n belangrike rol sal speel.  Die koninkryk word bestempel as “verdeeld”aangesien daar ’n kunsmatige verbinding gemaak wil word, maar dit sal geforseerd wees.

Hierdie koninkryk sal gemeenskaplike sake hê wat hulle verbind, maar dit sal nie standhoudend wees nie.  Dit laat ons dink aan die huidige gedwonge “eenheid” wat geforseer wil word, maar die gemeenskappe het geen werklike begeerte daarna nie.  Die een oomblik sal daar samewerking wees, maar die volgende sal daar konflik wees omdat elkeen afsonderlik wil funksioneer.  Dit is noodsaaklik om dit te verstaan, aangesien hierdie “los/vas verhoudings” die weg sal baan vir die openbaring van die “hoofleier”, wat vanuit die chaos en wanorde sy sogenaamde gedwonge “eenheid en samewerking” sal forseer. Dit wat die slagspreeu was van die Franse Revolusie: “Eenheid, Gelykheid en Broederskap” sal die bedekte samebindingsfaktor wees wat die Ou Romeinseryk of die Verenigde Europa, saam sal snoer.

Soos ons in hoofstuk 7 en later sal merk is hierdie ryk, wat deur die voete en tien tone verteenwoordig word, dieselfde “ryk” of regeringsmetode wat aan bewind sal wees aan die einde van die dae.  Die Skrif is duidelik dat, die ou Romeinseryk, weer aan die einde van die”Tye van die Nasies” sal herleef as 10 lande wat weer hulleself onder ’n gemeenskaplike beheerstruktuur sal plaas.  Hierdie lande sal hul oorsprong hê uit dieselfde lande wat die ou Romeinseryk eertyds beheer het.  In die dag waarin ons leef, sien ons dit letterlik voor ons oë ontvou met die Verenigde Europa, met ’n sentrale geldstelsel en gemeenskaplike begeerte om saam dinge te doen.  Hierdie “nuwe” manier van regering en bestuur het sy eerste wortels by die ontstaan van die Verenigde Nasies net na die einde van die Tweede Wêreld-oorlog.  In hoofstuk 7 sal ons meer hieroor uitbrei en sien hoe hierdie gedeelde regeringsmag sal ontwikkel om alles gereed te maak vir die openbaring van die Antichrist.

Op hierdie stadium word die name van die opvolgende koninkryke nie by die naam in die uitleg genoem nie, maar hulle word as letterlike koninkryke beskryf.  Hierdie beeld verteenwoodig wêreldkoninkryke soos hulle mekaar histories opvolg.

Hierdie Heidense koninkryke word voorgestel deur ’n groot “Metaalbeeld”.  Soos wat die profesie in die volgende hoofstukke uitgebrei word, sal ons kennis maak en sal die name van die komende ryke bevestig word.  Die leser moet onthou dat die totale profesie van Daniël uitbrei en aanknoop by die droom van  koning Nebukadnesar.  Die doel is om die wêreldryke bekend te stel wat van nou af en tot aan die einde van die dae betrokke sal wees.

:44  Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan—  :45a  net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande ‘n klip van die berg af losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het.

Dit is noodsaalik om te begryp dat die begin van die “tye van die Nasies” duidelik uitgespel word, maar die uitleg gaan voort om ook die einde daarvan te beklemtoon.  Die tydsduur sal dus wees van die inname van die Joodse hoofstad, Jerusalem tot en met die Koms van Jesus en die Vrederyk.  Jesus self brei hierop uit in Luk. 21:24 en verder om die tydsfoktor te bevestig.

Luk 21:24  En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.  :25  En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,  :26  en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.  :27  En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid.

Die “Tye van die Nasies” is verteenwoordigend van die tyd dat die heidense nasies die aarde sal regeer tot op die dag dat God elke menslike koninkryk sal vernietig en dan Sy eie oprig wat tot in ewigheid sal duur.  Hierdie tydperk sluit ook die regeringstyd van die Antichrist in gedurende die Groot Verdrukking.  Daniël se uitbreiding van die beeld se uitleg in hoofstukke 7 tot 11 sal meer detail hieroor bied.  Die teksvers noem ’n paar belangrike dinge by die uitleg van die droom wat ondersoek moet word:

 1. dae van die konings” – Die vernietiging van die beeld speel af in die tyd wanneer die koninkryke, wat die beeld verteenwoordig, aan bewind is.
 2. God van die hemel ’n koninkryk verwek” – Hierdie klip is die handewerk van God wat die lotgevalle van mense en nasies bepaal. Hierdie is die sesde koninkryk wat baie duidelik van Goddelike afkom sal wees – die regering van Jesus oor die aarde gedurende die Vrederyk. Die Skrif is duidelik in beide Ou- en Nuwe Testament oor wie hierdie Klip is.  Ps 118:22  Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.  :23  Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.  :24  Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Jesus herhaal diedelfde gedagte, maar bring die profesie in verband met Homself deur vir die Farriseërs te verduidelik dat Hy die steun des aanstoot sal wees waarteen almal wat Hom nie sal aanvaar nie sal stamp en vernietig word.  Die reaksie van die Farriseërs is sprekend van die feit dat hulle presies verstaan het van wat en Wie Hy gepraat het.  Luk 20:17  Maar Hy het hulle aangekyk en gesê: Wat beteken dan hierdie Skrifwoord: die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword?  :18  Elkeen wat op dié steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, dié sal hy vermorsel.  :19  Toe probeer die owerpriesters en die skrifgeleerdes in daardie selfde uur om die hande aan Hom te slaan, maar hulle het die volk gevrees; want hulle het geweet dat Hy hierdie gelykenis met die oog op hulle self uitgespreek het.

Die Apostel Paulus herhaal dieselfde gedagte en verseker sy lesers van die feit dat Jesus aan die einde alles en almal sal oorwin en vernietig wat in opstand teen God se manier van beheer sal optree.  1Pet 2:6  Daarom staan dit ook in die Skrif: Kyk, Ek lê in Sion ‘n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie.  :7  Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die woord: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen des aanstoots en ‘n rots van struikeling—  :8  vir dié wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is.

Ook Jesaja en Sagaria deel dieselfde gedagte en bring dit ook duidelik in verband met die dinge wat aan die einde van die dae sal plaasvind – die herstel van die Volk Israel om die Koninkryk van die Vrederyk in te mag gaan.

Jes 8:13  Die HERE van die leërskare—Hom moet julle heilig, en laat Hy julle vrees en Hy julle verskrikking wees!  :14  Dan sal Hy vir julle ‘n heiligdom wees, maar ‘n klip waar ‘n mens teen stamp en ‘n rots waar ‘n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel, ‘n vangnet en ‘n strik vir die inwoners van Jerusalem.  :15  En baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik en gevang word.

Jes 28:16  daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek lê in Sion ‘n grondsteen, ‘n beproefde steen, ‘n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie.

Sag 3:9  Want kyk, die steen wat Ek voor Josua neergelê het—op die een steen is daar sewe oë; kyk, Ek sal sy graveersel graveer, spreek die HERE van die leërskare, en Ek sal die skuld van hierdie land op een dag uitdelg.

 1. in ewigheid nie vernietig sal word nie” – Wanneer hierdie Godgestuurde Koninkryk aan bewind kom sal dit nooit weer die knie buig voor enige menslike regering nie.
 2. heerskappy aan geen ander volk oorgelaat word nie” – God neem beheer van die aarde oor aangesien die mens, wat Hy aangestel het om namens Hom te regeer, misluk het en die aarde in ellende agtergelaat het.
 3. al die koninkryke verbrysel” – Dit word duidelik gestel dat die “Klip” die koninkryke vernietig van die voete af.

Die “Tye van die Nasies” was gebasseer en geskoei op die eertydse sonaanbidding wat God heeltemal buite rekening gelaat het en sal steeds so wees wanneer Jesus Kom om die regering oor te neem.

 1. klip van die berg losgeraak sonder die toedoen van mensehande” – Belangrik hier is om te verstaan dat geen mens of aardse koninkryk hierdie “klip”se handelinge sal kan stuit nie. Hierdie “klip” raak los van ‘n “berg” wat sprekend is van die Grootheid en Almag van God wat van ewig af oor die skepping geheers het en dit van die begin af besit het. In Openbaring 5 sien ons juis dat die Boek met sy Sewe Seëls, die “Titelakte” van die aarde is wat die Lam uit die Hnad van die Vader neem om wettiglik beheer van die aarde terug te vat.  Die “Titelakte” is die Seun se regmatige reg om besit van aarde sowel as die reg om die aarde en sy mense te oordeel gedurende die groot Verdrukking.

:45b Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur; en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar.

Die toekoms van die aarde en sy mense oor hierdie tydperk van ongeveer 2 600 jaar word bekend gemaak.  Die God van die hemel waarborg die uitleg as korrek en betroubaar en die mens kan daarop reken dat dit presies netso sal gebeur .  God verbind Homself aan Sy volmaakte Karakter dat Hy nie kan lieg nie en dit maak dat elke woord aan die koning korrek is en hy die ware weergawe van God se paln gehoor het.

Die uitvloeisel van die Droom van die koning

Dan 2:46  Toe het koning Nebukadnésar op sy aangesig geval en Daniël aanbid en bevel gegee om aan hom ‘n spysoffer en reukoffers te bring.  :47  Die koning het Daniël geantwoord en gesê: Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die Openbaarder van geheimenisse, daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar.

Nebukadnesar kry die geleentheid om die ware God van die hemel in werking te sien en bied hom die kans om Hom te kies en te volg.  Die offer wat die koning bring spreek van erkenning dat hy God ontmoet het, maar ’n lewe hierna sal getuig of dit ’n ware of valse bekering was.  Dit is die probleem wanneer God vir die goddelose goed is, die bekeirng en erkennings mag net tydelik wees.  Ons sal in die volgende hoofstukke die boom aan sy vrugte toets en besluit of Nebukadnesar se ontmoeting met God eg was.

:48  Toe het die koning Daniël verhef en hom baie, groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofowerste oor al die wyse manne van Babel.  :49  En op versoek van Daniël het die koning Sadrag, Mesag en Abednégo aangestel oor die bestuur van die provinsie Babel, maar Daniël was in die paleis van die koning.

God beloon gehoorsaamheid en getrouheid en die vier jong vriende word in die openbaar verhoog en vereer omdat hulle Hom in die verborgene geken het.  God gebruik ook hierdie geleentheid om Daniël in die hoogste kringe te kry sodat Hy hom later daar kon gebruik om na Sy verstote Volk te kyk.  Onthou hoe God ook met Josef gedoen het, sodat Hy die jong volkie van uitwissing, deur hongersnood, gered het.  Ook hier is God besig om die Volk en Daniël te bewaar omdat die Satan hiermee probeer het om die eerste Koms van die Messias te verhinder en ook die verdere profesië  oor die Eindtye te stop.  God is in beheer en sal voleindig dit wat Hy begin het!

 

Einde van Hoofstuk 2.